weblogo Laerskool Lynnwood - Beheerliggaam

Beheerliggaam 

Missie van Laerskool Lynnwood Beheerliggaam

2015 – 2018 

Die strategiese bestuur van Laerskool Lynnwood volgens die vereistes van die wet en binne die riglyne van goeie en deursigtige korporatiewe bestuursbeginsels.  Die effektiewe bestuur van die bestaande beleide, asook die implementering van die nuwe beleide binne die raamwerk van die skoolopset.  Die verantwoordelike bestuur van die begroting en skoolfonds.  Aktiewe bydrae tot die opvoeding van ons kinders.  ‘n Nalatenskap tot voordeel van die huidige en toekomstige leerders. 

Hierdie missie sal tot uitvoering gebring word met goeie, konstruktiewe kommunikasie en beplanning deur die nodige rolspelers.

Op finansiele vlak is die doel om as rentmeester op te tree vir alle gelde wat deur ouers aan die skool betaal word.  Deursigtigheid en verantwoordbaarheid is van primere belang, sodat ouers ten alle tye sal glo dat hulle kinders kwaliteit akademiese opleiding ontvang vir dit wat hulle betaal, en dat alle skoolgelde behoorlik aangewend word.

Sport en kultuur is van kardinale belang in ‘n kind se ontwikkeling.  Dit leer dissipline, spanwerk, deursettingsvermoe, hantering van druk, teleurstelling en sukses. Daarom is van kardinale belang dat soveel as moontlik kinders aan een of meer aktiwiteite deelneem.  Ons wil nie ‘n wen ten alle koste kultuur kweek nie, maar wel ‘n kultuur kweek van wenners.

Op strategiese vlak moet projekte geidentifiseer word en aan vereistes voldoen om die kernwaardes van die skool, wetlike vereistes asook verantwoordelike en volhoubare finansiele bestuur van die skool te ondersteun.

Samestelling van die Beheerliggaam:

Skoolhoof

 • Hoof: Steve Stolk

Ouers

 • Voorsitter: Dewald van Staden
 • Finansiële voorsitter: Marteli Hattingh
 • Sport: Johan du Plessis
 • Aksie Lynnies: Lynn Erasmus
 • Onbekend: Johan Erasmus
 • Kultuur: Dr. Ronel Theron

Opvoeders

 • Sekretaresse: Ilsé de Villiers
 • Pre-Primêr: Hester Wandrag
 • Ondersteuningsdienste/ geboue en terrein: Kurt Labuschagne

Nie-opvoeder

 • Administrasie: Henna Wagener

Gekoöpteer 

 • Sport: Nico Loggenberg
 • Finansies: Hannelie Kriel

 • Steve Stolk Uitvoerende Hoof (Beheerliggaam)
  Landlyn: 0123488894